Rodzice, chcący zapisać dziecko do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024, zobligowani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w szkole przy portierni.
Ww. dokument należy przekazać wychowawcy klasowemu do czwartku 07.09.2023r.
• kartę zgłoszeniową obowiązkowo wypełniają i dostarczają do wychowawców rodzice uczniów dowożonych;
• ww. kartę rodzic wypełnia tylko raz w danym roku szkolnym;
• o wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy szkolnej lub dowozu, rodzic informuje każdorazowo wychowawców świetlicy za pomocą e-dziennika lub w formie pisemnej.

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dostępna w zakładce "Do pobrania".

W związku z wymogiem comiesięcznej aktualizacji u przewoźnika list uczniów dowożonych, rodzice tych uczniów są zobowiązani pisemnie powiadomić dyrektora szkoły o każdej zmianie. Dotyczy to rezygnacji lub rozpoczęcia dowozów przez ucznia. Powyższą informację należy złożyć z tygodniowym wyprzedzeniem do wychowawcy świetlicy.

Koordynator dowozów szkolnych

                                                                                                                          Marzena Kowalczyk

wniosek stypendium

Link do strony OPS w Śmiglu - kliknij tutaj

Harmonogram kursów autobusów szkolnych obowiązujący od 5 września 2023r. 

dowozy

odwozy

autobus szkolny

Dyrektor szkoły informuje, że w poniedziałek 04.09.2023 r. dowozy do szkoły będą odbywały się według poniższego harmonogramu. Uczniowie przyjeżdżają na godz. 9:00 zgodnie z podziałem na kursy i klasy.

Harmonogram kursów autobusów w dn. 4 września 2023

 

rozpoczecie roku 

 

obiady wrzesień

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 w pliku pdf.

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI KUPUJE SZKOŁA, OPRÓCZ RELIGII.