Deklaracja Dostępności Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

W Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu - http://sp.smigiel.pl
- data publikacji strony internetowej: 08-05-2011
- data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-11-2015

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
•nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
•linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
•część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
•dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
•niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
   Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-04
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przeglądarek: Firefox, Chrone, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

   Serwis jest wyposażony z mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
      - zmiana wielkości czcionki,
      - zmiana kontrastu.

   Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy oraz aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Witold Kulus
   E-mail: sekretariat@sp.smigiel.pl
   Telefon: 65 5180 143

Każdy ma prawo:
•zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
•dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gmina Śmigiel
Adres: Plac Wojska Polskiego 6
E-mail: urzadmiejski@smigiel.pl
Telefon: 65 5180 003
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna - Budynek Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, ul. M. Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel
   Do budynku Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu można wejść ośmioma wejściami. Jednak tylko wejście główne "A" od ul. Marii Konopnickiej jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), poprzez platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych. Po wjechaniu na pierwszą kondygnację w/w osoby dostaną się do budynku "A" parter i "B" parter na tym samym poziomie i poprzez drewniany pomost zamontowany na schodach na łączniku nr 1 do segmentu "C" parter oraz segmentu małej i średniej sali gimnastycznej. Z wcześniej wymienionych wejść, jeszcze dwa czyli wejście "K" (z boiska) i wejście od strony schroniska młodzieżowego do segmentu sali gimnastycznej są wejściami o jednym progu (bez schodów). W załatwianiu spraw osobom niepełnosprawnym pomaga Pani woźna-portierka, która uruchamia też platformę dźwigową i udziela informacji do jakiego segmentu szkoły trzeba się udać, aby załatwić swoją sprawę.