Starania o wybudowanie nowego budynku szkolnego dla Śmigla podejmowano już od 1934r.. Przedwojenna młodzież (w miejscu dzisiejszej lokalizacji obiektu), uprawiała działkę szkolną, która w przyszłości miała stanowić część obiektów szkolnych.

 

  mbudowa02 mbudowa03


        
        W latach powojennych wielokrotnie była podejmowana sprawa budowy szkoły, w latach 60-tych, gdy w całej Polsce budowano „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”. Mijały kolejne lata, lecz budowa nowej szkoły nadal nie była realizowana. Wówczas szkoła mieściła się w kilku budynkach przy ul. Mickiewicza, pl. Rozstrzelanych oraz przy ul. Leszczyńskiej.
        Decyzja o lokalizacji nowego obiektu szkolnego została wydana dopiero 22.04.1981r. Określała ona szczegółowo położenie pomiędzy ulicami Mierosławskiego i Konopnickiej.
               

mbudowa04 mbudowa07 mbudowa12 mbudowa13

 
        Naczelnik Miasta i Gminy Józef Cieśla zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Leszczyńskiego o umieszczenie budowy szkoły w planie społeczno-gospodarczym na rok 1982. W tym celu powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład, którego weszli: Lukrecja Bednarek jako wicedyrektor szkoły, Cyranek Zbigniew jako przewodniczący, Marciniak Teresa, Błażyczek Józef, Szłapka Barbara, Kaczmarek Irena, Kulus Teresa, Waligóra Andrzej, Miemczok Barbara, Drótkowska Weronika, Adamczak Aleksandra, Kaczmarek Leonora, Samoląg Halina, Leśniak Edward, Frąckowiak Stanisław, Cieśla Janina, Kotecki Henryk, Bzyl Irena i Targosz Maria.
 

mbudowa05 mbudowa06 mbudowa08

        
        W drugim półroczu 1982r. Ekipy budowlane weszły na wskazany teren, rozpoczynając tym samym prace ziemne. 15 czerwca 1983 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na rok 1986. Trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna naszego kraju sprawiła, że perspektywa ukończenia nowej szkoły zaczęła się przesuwać. Szukano środków na ten cel. Oświata wielkopolska mogła liczyć na fundusz  z Narodowego Czynu Pomocy Szkole, prace społeczne rodziców oraz pomoc zakładów pracy.
 

mbudowa06 mbudowa10 mbudowa11

       
        Wyrażono zaniepokojenie brakiem środków finansowych na kontynuację inwestycji i postanowiono zabiegać o dodatkowe środki. Na początku 1988 r. obiekt szkolny był już prawie wykończony. Wykończono w większości pomieszczeń: prace malarskie, instalacyjne, wykończeniowe. Wiele prac podejmowali wspólnie nauczyciele z uczniami i rodzicami. Wszyscy chcieli jak najszybciej opuścić stare mury szkolne i polepszyć warunki nauki, gdyż nauka trwa przez 6 dni w tygodniu (również w wolne soboty), od 7:45 – 18:20 staje się coraz bardziej dokuczliwa. Ze względu na pogarszające się warunki nauki i pracy, uzyskano zgodę władz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie na rozpoczęcie roku szkolnego 1988/89 w niewykończonych budynkach szkoły.

 

mbudowa09_ mbudowa14 mbudowa15

     
        W wyniku reorganizacji tworzy się znów dwie szkoły podstawowe. Siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 1 jest Śmigiel, ul. A. Mickiewicza nr 2, a siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 2 Śmigiel, ul. M. Konopnickiej nr 5. W Szkole Podstawowej Nr 1, naukę pobierają uczniowie klas I – III. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 jest dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu, mgr Jan Nowicki, szkoła ta jest przeznaczona dla uczniów klas I – VIII.

 

mbudowa16 mbudowa17 mbudowa18 mbudowa21

          
        Nowe budynki szkolne (choć nie wszystkie oddane do użytku) spełniają oczekiwania uczniów i nauczycieli. Są przestronne z szerokimi korytarzami i jasnymi salami. Wszystkie dzieci, a jest ich 1075 uczą się wreszcie na jedną zmianę. Marzenie o nowej szkole zostało spełnione. Z początkiem kwietnia 1991 r. szumnie przygotowano się w woj. leszczyńskim do obchodów 200-nej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

       
mbudowa19 mbudowa20 mbudowa22

 

        Niezwykle uroczysty charakter mają przygotowania do obchodów 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w zdecydowanej większości szkół naszego województwa leszczyńskiego. Dzień obchodów został poprzedzony przypomnieniem okoliczności powstania i uchwalenia dokumentu konstytucyjnego oraz konsekwencji dla rozwoju świadomości społeczeństwa Polski, a także Europy. Przeprowadzono to w formie pogadanek na lekcjach, ekspozycji w gablotach szkolnych i na gazetkach ściennych, wystaw artykułów, książek i innych materiałów piśmiennych związanych z Konstytucją, konkursów, quizów tematycznych, montaż słowno – muzycznych, projekcji filmów ukazujących epokę, w której powstał dokument.

 

mbudowa23 mbudowa24 mbudowa25

        
        Wojewódzka Uroczystość Oświatowa z okazji Święta 3 Maja odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śmiglu w dniu 2 maja 1991 r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 przed gmachem szkoły. Wśród gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: wojewoda leszczyński – Eugeniusz Matyjas, Kurator Oświaty i Wychowania – Jacek Michalczyk, v-ce kurator – Marian Przybył, dyrektor Delegatury KOiW – Andrzej Jęcz, przewodniczący Sejmiku Samorządowego – Waldemar Handke, Dyrektor Wydz. Społ. Urzędu Wojewódzkiego – Eugeniusz Śliwiński oraz przedstawiciele władz miejscowych z burmistrzem – Jerzym Cieślą i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Śmigiel – Witoldem Omieczyńskim na czele. Uroczystość zaszczyciło także miejscowe duchowieństwo wraz z ks. Dziekanem Konradem Kaczmarkiem z Leszna. Akt nadania Szkole Podstawowej Nr 2 imienia Konstytucji 3 Maja odczytał kurator Jacek Michalczyk. Delegacja w składzie: kurator J. Michalczyk w asyście przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego – Renaty Jankowskiej i delegacji uczniowskiej, dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej; wykonanej z brązu dłuta Pawła Kopczyńskiego z Poznania, upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i nadanie imienia szkole, została umieszczona przy wejściu głównym do budynku szkolnego. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Dziekan Zbigniew Dawidziak.

 

 mbudowa27 mbudowa26

 
        Po oficjalnej części uroczystości goście poszli zwiedzać wystawę ukazującą narodziny Majowej Konstytucji, która ma być zalążkiem Izby Pamięci. Końcowym akcentem części artystycznej było przejście barwnym pochodem na rynek, gdzie nastąpiło ogłoszenie (przez Konrada Frąckowiaka) społeczeństwu miasta Śmigla faktu nadania szkole imienia. Następnie licznie zebrani uczestniczy uroczystości wzięli udział w nabożeństwie odprawionym w Kościele św. Stanisława Kostki.

        Od września 1999r. w wyniku reformy systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Śmiglu zostaje przekształcona w Zespół Szkół pod nazwa Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Śmiglu. Dyrektorem zespołu zostaje dotychczasowy dyrektor Jan Nowicki.

        W wyniku starań Rady Rodziców i dzięki sponsorom Samorządowemu Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Śmiglu zostaje nadany sztandar. Uroczystość odbyła się 3 maja 2008r. w Centrum Kultury w Śmiglu. Uwieńczona została uroczystą akademią nawiązującą do wydarzeń z 1791r.
                    

n1   n2

n3   n4

 

        Decyzją władz samorządowych od 1 września 2009r. następuje podział Zespołu Szkół na Szkołę Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu i Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Dyrektorem szkoły podstawowej zostaje pan Robert Plewka.