W roku szkolnym 2012/2013 wdrażamy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w czterech klasach pierwszych innowację pedagogiczną „Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.

Innowacja, zaplanowana na trzyletni okres nauki, realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr56, poz506).

Plan Daltoński został stworzony przez Helen Parkhurst. Jego podstawy po raz pierwszy zostały opublikowane w 1922r. Współcześnie koncepcja ta jest szeroko rozpowszechniona w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Węgrzech. Najstarsza szkoła daltońska działa w Stanach Zjednoczonych.

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się oraz uczenia się we współpracy.

Pomyślne wdrażanie koncepcji Planu Daltońskiego może zaowocować uzyskaniem przez szkołę certyfikatu Szkoły Daltońskiej. Jedyną instytucją w Polsce upoważniona przez Fundację Dalton International do nadawania certyfikatów jest Polskie Stowarzyszenie Dalton. Dyrektor naszej szkoły złożył wniosek o rozpoczęcie dwuletniego procesu certyfikacyjnego.